Kontakt

Agencja Reklamowa "Profesjonalista"
ul. Powstań„ców Warszawy 1
11-400 Kę™trzyn

tel. +48 89-751-13-12

fax. +48 89-751-13-08

e-mail: biuro@reklamamobilna.pl

 

 

Pracowaliś›my dla:

 

♦ Orange

♦ Tyskie

♦ PiS

♦ PJN

♦ PO

 

Dołą…cz do naszych

zadowolonych klientów !

 

 


Regulamin wynajmu

REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEP REKLAMOWYCH AGENCJI REKLAMOWEJ „PROFESJONALISTA”


§ 1

Niniejszy regulamin okreś›la warunki wynajmu przyczep reklamowych do kampanii mobilnych oraz stacjonarnych.

1. Użyte w regulaminie wynajmu wyrażenia oznaczają…:

Agencja Reklamowa „Profesjonalista” – firma, zwana dalej WYNAJMUJĄCYM, oddaje do użytku przyczepy reklamowe, będące własnością Wynajmującego.

NAJEMCA – osoba fizyczna bądź prawna, biorąca przedmiot wynajmu do używania we wł‚asnym imieniu bądź w imieniu firmy.

2. Przedmiotem umowy jest wynajem przyczepy reklamowej, znajdującej się w ofercie handlowej Wynajmują…cego, w celu umieszczenia na niej reklam w formie grafiki.

3. Najemca, powierzają…c przyczepę™ osobie trzeciej, wobec Wynajmują…cego, odpowiada tak, jak za swoje czyny. Obowią…zkiem Najemcy jest sprawdzenie, czy kierujący pojazdem wraz z przyczepą…, posiada wystarczają…ce uprawnienia do wykonywania tej czynnoś›ci, a także czy użyty pojazd do cią…gnię™cia jest w odpowiednim stanie technicznym.


§ 2

I. Czas trwania umowy wynajmu


Zawarcie umowy nastę™puje w chwili jej podpisania między Wynajmują…cym a Najemcą…. Czas trwania umowy wynajmu jest ściśle określony w umowie. Wszelkie zmiany czasu trwania umowy zobowiązują… Najemcę™ do powiadomienia Wynajmują…cego, (może być telefonicznie na nr 601-072-072), o zmianie terminu zwrotu przyczepy, (co zostanie odnotowane w umowie najmu przyczepy). W przeciwnym wypadku opł‚ata za wynaję™cie naliczana jest wedł‚ug ceny za 1 dobę™ bez jakichkolwiek zniżek.

Doba wynajmu trwa 24 godziny od chwili rozpoczę™cia najmu.


§ 3

II. Czas realizacji zamówienia


Jeżeli Najmujący zlecił‚ wykonanie projektu reklamy Wynajmującemu, termin realizacji zamówienia zależny jest od dostarczenia przez Najemcę materiał‚ów, niezbę™dnych do wykonania projektu graficznego reklamy mobilnej.


§ 4

III. Wynajem i zwrot przyczepy

      1. Wynaję™ta przyczepa jest w dobrym stanie technicznym i pozbawiona jakichkolwiek wad, braków, usterek, co potwierdza wł‚asnoręcznym podpisem na koń„cu umowy. Przyczepa wyposażona jest w dwa koła (jednoosiowa) bez uszkodzeń„. W razie uszkodzenia któregokolwiek z nich, Najemca zobowią…zany jest do wymiany na wł‚asny koszt kompletnego koł‚a, odpowiadają…cego wszelkim jego parametrom.

       2. Wszelkie wątpliwości, reklamacje, dotyczące stanu technicznego przyczepy, należy zgłaszać‡ w chwili wynajmu.

 3. Obowiązkiem Najemcy jest zwrot przedmiotu wynajmu w miejscu i dniu, ustalonym w umowie, oraz z kompletem  dokumentów i w takim stanie, w jakim ją wynajął.

4. Kopia zawartej umowy oraz regulamin wydane zostaną w dniu podpisania umowy.

5. Najemca oświadcza, iż został‚ poinstruowany i przeszkolony w zakresie obsł‚ugi przyczepy i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń„.


§ 5

      1. Przyczepa może być używana wyłącznie przez osobę wskazaną… przez Najemcę, bądź przez samego Najemcę™, posiadajaca ważne prawo jazdy kat. B.

     2. Zabrania się użytkowania przyczepy przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków halucynogennych lub innych substancji osłabiających zdolność‡ kierowania pojazdem.

      3. Przyczepa nie może opuścić‡ terenu Rzeczpospolitej Polskiej bez pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 6

IV. Uszkodzenia, wypadki i kradzieże


1. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową… za koszty naprawy w przypadku uszkodzenia, kradzieży lub utracenia przyczepy, bez wzglę™du na to, czy przyczepa został‚a uszkodzona z winy Najemcy czy też osób trzecich, wskazanych przez Najemcę™.

2. W przypadku kradzieży, szkody bądź wypadku, Najemca ma obowią…zek:

a) natychmiast powiadomić‡ Wynajmującego i policję,

b) zapisać‡ nazwiska i adresy osób biorą…cych udział‚ w wypadku lub świadków zdarzenia,

c) zapisać‡ dane pojazdów, biorących udział w wypadku wraz z numerami polis,

d) nie pozostawiać‡ przyczepy bez opieki po zdarzeniu,

e) dokładnie wypełnić zgłoszenie szkody komunikacyjnej.

3. Jeżeli Najemca nie zwróci przyczepy bądź sprzeda ją… bez wiedzy Wynajmującego to według kodeksu karnego popełnia przestępstwo przywłaszczenia i pokrywa wszelkie koszty związane z odzyskaniem przyczepy oraz koszty sądowe.


§ 7

Najemca wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Wykonawcę™ produktów i usług w materiałach reklamowych, na stronie www, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Wynajmują…cego.


§ 8

V. Siedziba i właściwość sądu


W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie bę™dzie miał Kodeks Cywilny. Dla rozpatrywania sporów pomię™dzy stronami właściwy jest są…d siedziby Wynajmującego.


§ 9

VI. Postanowienia koń„cowe


Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz ponosi osobistą… odpowiedzialność‡ za przyczepę™ oraz za osoby trzecie, którym ją… powierzy.

Nasza oferta

Jesteś›my agencją… reklamową…, ś›wiadczą…cą… usł‚ugi w zakresie reklamy mobilnej w postaci reklam na samochodach i przyczepach. Proponujemy kompleksowe usł‚ugi zwią…zane z obsł‚ugą… kampanii reklamowych.

zobacz wszystkie nasze usł‚ugi »